• کیفت برتر ، راندمان بهتر ، عمر بیشتر

  • کیفت برتر ، راندمان بهتر ، عمر بیشتر

  • کیفت برتر ، راندمان بهتر ، عمر بیشتر

تماس با ما

دفتر مرکزی :

تلفن :  33940066 - 33963161

ایمیل : sacroad@hotmail.com

sacroad : skype       

 

 

یشتر

آخرین اخبار

  • co1.jpg
  • co2.jpg
  • co3.jpg

SR380301

Model:  ZR-380301
Category:  Fuel pump
Applicable: 

ACURA;INFINITI;CHRYSLER;CHEVROLET;DODGE;

FIAT;EAGLE;GEO;HONDA;HYUNDA;ISUZU;JEEP;

KIA;LADA;MAZDA;MITSUBISHI;NISSAN;PLYMOITH;

SUBARU;SUZUI;DAIAI

OEM: 

ACDELCO:EP126;EP382;EP387;AIRTEX:E2068;E2303;E2446;

E2471;E8213;E8229;E8335;E8404;E8418;E8419;E8454;E8455;

E8456;E8532;E8533;E8537;E8548;

BOSCH:0580453402;0580453407;0580453449;0580453483;

0580453411;0580453412;0580453455;0580453460;0580453461;

0580453465;0580453417;0580453453;

CHRYSLER:4762964;4798941;52018387;52018390;

DELPHI:FE0117;FE0118;FE0119;FE0131;FE0317;FE0129;FE0134;

FIAT:46443874;

FEDERALMOGUL:P72192;P72236;P72237;P72239;P72240;

P72241;P742242;

FORD:1W1Z-9H307BC;F2AZ-9A407A;F32Z-9A407A;F42Z-9350A;

F43Z-9A407A;F52Z-9350AA;F65Z-9A407A;F75Z-9A407GA;

F7AZ-9350AB;F7UZ-9A407AB;F85Z-9H307AA;F87Z-9H307AA;

F8AZ-9H307AC;F8RZ-9H307AB;F8XZ-9H307EA;XC2Z-9H307AA;

XC2Z-9H307BA;XC2Z-9H307CA;XF5Z-9H307AC;XL3Z-9H307AA;

XL3Z-9H307BA;XL3Z-9H307CA;XL3Z-9H307DA;XL3Z-9H307EA;

XL3Z-9H307FA;XW1Z-9H307AB;YC2Z-9H307AA;

HONDA:17040-SOX-A00;17040-S30-A30;17040-S30-A30;

17040-S30-L00;17040-SR2-A50;17040-S04-G30;17040-S04-G40;

17040-SR1-A30;17040-SR3-A31;17040-ST7-A32;17040-SX0-A30;

17040-S01-A30;17040-SO2-L00;17040-S04-A00;17040-SX0-A30;

17040-S04-L00;17040-S10-A00;17040-S84-A01;17040-SR1-A30;

17040-SR2-A50;17040-SS8-A02;17040-ST7-L31;17040-SV1-A30;

17040-SV1-L01;17040-SV4-A30;17040-SW5-A30;17040-SX0-A32;1

7040-SY8-A01;

HYUNDAI:31110-28100;31110-33610;31111-37300;31111-22050;

3111-28150;31111-28300;31111-37200;3111-37150;

KIA:0K01A-13-350B;0K01D-13-35Z;0K24C-13-35ZA;0K29T-13-35Z;

JAGUAR:AZX1307;

JEEP:4762964;4798941;52018387;52018390;

KEM:EFP8229;


LADA:2112-1139010-01;

MADZA:B3C7-13-350; B3E7-13-350; B3E7-13-350A; B3E7-13-35ZB;

B61P-13-350B;B61P-13-ZE0;B6BF-13-35Z;6BG-13-35Z;B6DA-13-350;

BPE8-13-350;BPE8-13-35Z;JE45-13-35ZB;JE47-13-35ZA;JE48-13-350C;

KL11-13-350G;KL22-13-350;KL47-13-350;KL47-13-35ZB;KLKI-13-35Z;

MITSUBISHI:AW332718;AW334174;AW337327;MB678038;MB698623;

MB698857;MB831262;MB831333;MB831264;MB831560;MB831561;

MB831562;MB831691;MB893666;MB912304;MB923663;MB927016;

MB959729;MB959730;MB959847;NISSAN:17040-3S505;17040-8B000;

17040-0W000;17042-31UI00;17042-31U05;17042-0W005;17042-1W210;

17042-2B500;17042-31U00;17042-8B00;17042-0M300;

SUBARU:42021-AA330;42021-AC001;42021-AC001;42021-FC021;

42021-FA200;42021-FA150;7420-21360;7420-21390;

SUZUKI:15100-61AA0;15100-50G00;15100-50G10;15100-58B00;

15100-58B10;15100-60G00;15100-60G20;15100-77E00

Techniques: 

VOLTS: 12V

CURRENT: ≤6A

FLOW: ≥90L /H

PRESSURE: 3.5 BAR

SHUT-OFF PRESSURE: ≥8.5BAR